سامانه جذب نیروی انسانی شرکت رایزکو


مرحله بعدی
نام دو نفر از اشخاصی که شما را میشناسند ( ترجیحا از اقوام نباشند )


در صورتی که شغل مورد نظر شما نیاز به موارد ذیل داشته باشد ، آیا میتوانید ؟
جهت مرور اطلاعات ثبت شده میتوانید از دکمه مرحله قبل استفاده و صحت اطلاعات وارده را بررسی نمائید.
اینجانب در کمال صحت، عقل، اراده و با آگاهی کامل تأييد می‌نمایم که به سؤالات این فرم به طور کامل و صحیح جواب داده و شرکت می‌تواند درباره آن تحقیق نماید.
چنانچه خلاف ادعای اینجانب معلوم شد، شرکت حق دارد در هر مرحله، به کار اینجانب خاتمه دهد و اینجانب هیچگونه اعتراض و ادعایی نداشته و به منزله استعفای شخصی تلقی می‌شود.


تنظیمات پنل
رنگ قالب
رنگ نوار کناری
تم رنگی